FUTURE RACES
 Birmingham

 Aug 14 
  
 Caliente

 Aug 14 
  
 Aug 15 
  
 Daytona

 Aug 14 
  
 Aug 15 
  
 Derby Lane

 Aug 15 
  
 Ebro

 Aug 14 
  
 Iowa Greyhound

 Aug 15 
  
 Orange Park

 Aug 15 
  
 Aug 16 
  
 Palm Beach

 Aug 15 
  
 Aug 16 
  
 Aug 17 
  
 Pensacola

 Aug 15 
  
 Aug 17 
  
 Poole
 Sanford-Orlando

 Aug 15 
  
 Sheffield
 Southland

 Aug 15 
  
 Aug 16 
  
 Tri State

 Aug 15 
  
 Aug 16 
  
 Wheeling

 Aug 15 
  
 Aug 16