FUTURE RACES
 Caliente

 Aug 23 
  
 Daytona

 Aug 23 
  
 Derby Lane

 Aug 23 
  
 Iowa Greyhound

 Aug 23 
  
 Orange Park

 Aug 23 
  
 Aug 24 
  
 Palm Beach

 Aug 23 
  
 Aug 24 
  
 Pensacola

 Aug 25 
  
 Sanford-Orlando

 Aug 23 
  
 Southland

 Aug 23 
  
 Aug 24 
  
 Tri State

 Aug 23 
  
 Aug 24 
  
 Wheeling

 Aug 23 
  
 Aug 24