FUTURE RACES
 Belle Vue
 Birmingham

 Aug 21 
  
 Caliente

 Aug 21 
  
 Central Park
 Curraheen
 Daytona

 Aug 21 
  
 Derby Lane

 Aug 21 
  
 Aug 22 
  
 Doncaster
 Ebro

 Aug 21 
  
 Harlow
 Hove
 Iowa Greyhound

 Aug 21 
  
 Aug 22 
  
 Kilkenny
 Monmore
 Newcastle
 Orange Park

 Aug 21 
  
 Aug 22 
  
 Palm Beach

 Aug 21 
  
 Aug 22 
  
 Aug 23 
  
 Romford
 Sanford-Orlando

 Aug 21 
  
 Aug 22 
  
 Southland

 Aug 21 
  
 Aug 22 
  
 Swindon
 Tri State

 Aug 21 
  
 Aug 22 
  
 Wheeling

 Aug 21 
  
 Aug 22